Strijdbaar verder na afgewezen beroep

7 februari 2023 – De rechter vindt dat Lucas Winnips gewoon de volledige verschuldige inkomstenbelasting moet betalen. Het beroep dat Lucas had aangetekend tegen de beslissing van de Belastingdienst zijn bezwaar af te wijzen is dus niet gegrond verklaard. Dit komt niet als een grote verrassing, maar we gaan door en Lucas is inmiddels in hoger beroep gegaan.

Als motivatie voor de afwijzing zei de rechter zei onder meer dat een individuele belastingplichtige het betalen van belasting niet (gedeeltelijk) afhankelijk mag stellen van het doel waarvoor de overheid de belasting aanwendt. “Evenmin is het aan hem om – in overeenstemming met zijn overtuiging of geweten – te bepalen voor welke overheidsuitgaven hij wél en voor welke hij niet belasting zal betalen. De rechtbank wijst er ten overvloede nog op dat door een toewijzing van zijn verzoek, het door eiser gewenste doel niet zou worden bereikt.”

Mensenrechten in het geding

In de motivering staat de rechter uitgebreid stil bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), waarin het recht op leven (art. 2) en het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven (art.8) worden beschermd. “De verplichting om passende maatregelen te treffen geldt ook als het gaat om milieugevaren die grote groepen of de bevolking als geheel bedreigen, en eveneens als de gevaren zich pas op langere termijn kunnen realiseren. De in artikel 2 en/of 8 van het EVRM neergelegde rechten omvatten evenwel niet de vrijheid voor belastingplichtigen om op grond van overtuiging of gewetensbezwaren te weigeren belasting te betalen voor zover de opbrengst van die belasting wordt aangewend voor doeleinden die de belastingplichtige niet met zijn overtuiging of geweten kan verenigen, bijvoorbeeld subsidiëring van fossiele brandstoffen.”

De rechter eindigt haar uitspraak als volgt: “Hetgeen hiervoor is overwogen neemt niet weg dat de rechtbank de urgentie van het probleem, van de klimaatveranderingen en gevolgen daarvan, wel degelijk inziet. Ook verweerder heeft ter zitting erkend dat de klimaatproblematiek een zeer ernstige zaak is.”

Druk opvoeren via wettelijke middelen

Al met al geeft dit ons vertrouwen om door te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, wanneer de groep van belastingstakers groot genoeg is, via de wettelijke middelen van bezwaar, beroep en hoger beroep in het belastingrecht de druk op de overheid kunnen opvoeren om te stoppen met fossiele subsidies. Want daar is het allemaal om begonnen.

De hele uitspraak lees je hier: beroep afgewezen door Rechtbank Noord-Holland.

Logo De Rechtspraak